Plaatsen F - Friesland
Een groet, B 745
  Friesland
3.00 Euro
Gelopen Voeg toe
Feesten, G 686
  Friesland
19.00 Euro
Ongelopen Voeg toe
Folle lok en seine yn't nije jier, G 687
  Friesland
5.00 Euro
Gelopen, 1913
Uitgave: T.v.K., L.
Voeg toe
Fries Landschap, Frysk Lonskep, C 433
  Friesland
6.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: N.V. Roukes & Erhart, Baarn
Voeg toe
Fries Landschap, Frysk Lonskep, L 446
  Friesland
7.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: N.V. Roukes & Erhart, Baarn
Voeg toe
Friesche Boerderij, G 569
  Friesland
6.00 Euro
Gelopen, 1908
Uitgave: R. v.d. Meulen
Voeg toe
Friesche Boerderij, G 571
  Friesland
17.00 Euro
Gelopen, 1913
Uitgave: R. v.d. Meulen
Voeg toe
Friesche Klederdrachten, X 398
  Friesland
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: v/h Roukes & Erhart, Baarn
Voeg toe
Friesche Zeilsport
  Friesland
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Friesche Zeilsport, B 204
  Friesland
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: R E B
Voeg toe
Friese Klederdracht, E 292
  Friesland
2.00 Euro
Ongelopen
Van Leer's Fotodrukind. N.V.
Voeg toe
Friese Klederdracht, H 730
  Friesland
5.00 Euro
Gelopen
Van Leer's Fotodrukind. N.V.
Voeg toe
Fryske frouljue op e' fiets, G 567
  Friesland
6.00 Euro
Gelopen
Uitgave: G. Brouwer & Zoon
Voeg toe
Groeten uit Friesland, X 274
  Friesland
1.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: J.G. v. Agtmaal, Hilversum
Voeg toe
Grootmoeder met haar schaap, H 732
  Friesland
2.00 Euro
Gelopen
Uitgave: G. Brouwer en Zoon
Voeg toe
Paginas: | 1 | 2 | 3 |