Plaatsen F
Fantasie, D 637
  Fantasie
2.00 Euro
Gelopen Voeg toe
Fantasie, D 638
  Fantasie
2.00 Euro
Gelopen, 1904
Serie Fredi 3
Voeg toe
Fantasie, D 640
  Fantasie
2.00 Euro
Gelopen, 1917 Voeg toe
Fantasie, D 644
  Fantasie
2.00 Euro
Bericht op de adreszijde Voeg toe
Feesten, G 686
  Friesland
19.00 Euro
Ongelopen Voeg toe
Ferwerd, L 683
  Ferwerd
29.00 Euro
Gelopen Voeg toe
Folle lok en seine yn't nije jier, G 687
  Friesland
5.00 Euro
Gelopen, 1913
Uitgave: T.v.K., L.
Voeg toe
Fries Landschap, Frysk Lonskep, C 433
  Friesland
6.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: N.V. Roukes & Erhart, Baarn
Voeg toe
Fries Landschap, Frysk Lonskep, L 446
  Friesland
7.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: N.V. Roukes & Erhart, Baarn
Voeg toe
Friesche Boerderij, G 569
  Friesland
6.00 Euro
Gelopen, 1908
Uitgave: R. v.d. Meulen
Voeg toe
Friesche Boerderij, G 571
  Friesland
17.00 Euro
Gelopen, 1913
Uitgave: R. v.d. Meulen
Voeg toe
Friesche Klederdrachten, X 398
  Friesland
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: v/h Roukes & Erhart, Baarn
Voeg toe
Friesche Zeilsport
  Friesland
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Friesche Zeilsport, B 204
  Friesland
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: R E B
Voeg toe
Friese Klederdracht, E 292
  Friesland
2.00 Euro
Ongelopen
Van Leer's Fotodrukind. N.V.
Voeg toe
Paginas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |